Poučení pro spotřebitele

Poučení pro spotřebitele
ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“), (dále jen jako „Poučení“)

I.

H-Finrea Servis, s.r.o.

IČ: 07628986

Adresa kanceláře: Sovova 584/2, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14, Liberec 14

tel.:  486 103 016, email info@hfinreas.cz, www.hfinreas.cz

(dále jen jako „Zprostředkovatel“)

tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého potencionálního klienta Zprostředkovatele, který je v postavení spotřebitele a hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem Zprostředkovatelskou smlouvu (dále jen jako „Zájemce“), o tom, že:

Zprostředkovatelská smlouva se řídí OZ;
Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem je zprostředkování:

prodeje nemovitých věcí,
nájmu nemovitých věcí,
podnájmu nemovitých věcí, třetím osobám;

Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou s možností opakovaného automatického prodloužení o původně sjednanou délku trvání, za předpokladu, že žádná ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 30 dnů před koncem sjednané doby trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;
Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb se řídí ustanovením § 1914 a násl. OZ;
Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě;
Cena poskytnuté služby (dále jen „Provize“) bude sjednána ve Zprostředkovatelské smlouvě buď procentní sazbou ze skutečné ceny, která bude uvedena ve smlouvě uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem, nebo v případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize určena paušální částkou uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě;
Provize bude splatná do 7 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy;
Sjednaná Provize již obsahuje veškeré náklady spojené s činností podle Zprostředkovatelské smlouvy;

II.

Zvláštní poučení ve smyslu ustanovení § 1828 a následujících OZ o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, jestliže byla sjednána mimo prostory obvyklé pro podnikání Zprostředkovatele:

Zájemce má právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy. Za tímto účelem musí o odstoupení od smlouvy informovat Zprostředkovatele prostřednictvím jednostranného prohlášení doručeného Zprostředkovateli na adresu Sovova 584/2, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 01 Liberec nebo na emailovou adresu info@hfinreas.cz, před uplynutím příslušné lhůty. Za tímto účelem může Zájemce využít vzorového formuláře níže.

Zprostředkovatel začne s plněním povinností, vyplývajících ze Zprostředkovatelské smlouvy, ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě.

Zprostředkovatel zároveň výslovně poučuje Zájemce ve smyslu ustanovení § 1837 OZ, že nebude mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, pokud požádá, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, a přitom dojde k naplnění účelu smlouvy tím, že Zprostředkovatel zprostředkuje osobu se zájmem o předmětné nemovité věci dle Zprostředkovatelské smlouvy nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení.

III.

Zprostředkovatel dále ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, poučuje zájemce o právu na mimosoudní řešení sporů (ADR), které by vznikly ze Zprostředkovatelské smlouvy a které by se nepodařilo vyřešit přímo mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem. Návrh na mimosoudní řešení sporu je Zájemce oprávněn podat mj. na Českou obchodní inspekci, nejlépe prostřednictvím internetového formuláře, zveřejněného na internetových stránkách www.coi.cz. Na těchto stránkách Zájemce také najde náležitosti, které musí návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu splňovat, a informace o tom, jaké doklady je povinen k návrhu doložit.

IV.

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Zprostředkovatel:

H-Finrea Servis s.r.o.

IČ: 07628986

Adresa kanceláře: Sovova 584/2, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14,  Liberec 14

Zájemce:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Oznamuji tímto Zprostředkovateli, že odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy, uzavřené dne …………………. a vztahující se k nemovitým věcem zapsaným na LVč. ………… v k.ú……………………..

V………………………………….… dne……………………………………………..

………………………………………………………………..

podpis